Vyhodnocení dotazníkové ankety

Z vydaných 89 dotazníků rodiče vyplnili a odevzdali zpět 32 dotazníků. Nejméně dotazníků odevzdali rodiče ze třídy Ježečků – 5 z 25 možných, ve třídě Vrabečků vrátili rodiče 7 ze 14 možných dotazníků a ve třídách Zajíčků a Žabek se vyjádřilo shodně 9 z 25 možných rodičů. Kromě toho jsme obdrželi další 2 dotazníky, v nichž nebylo uvedeno, do které třídy dítě dochází.
 
S prací třídních učitelek jsou rodiče spokojeni více než často.
Nejlepší hodnocení získaly učitelky ve třídě Zajíčků – Alice Herbstová a Ivana Stránská, jejich průměrné bodové hodnocení je 3,8.
Ve třídě Žabek – Věře Potužníkové a Mgr. Ivetě Žižkové - udělili rodiče v průměru 3,4 bodu.
Ve Vrabečcích – Mgr. Šárka Suková a Mgr. Ladislava Zezuláková – získaly v průměru 3,4 bodu.
Ve třídě Ježečků – Eva Kachlířová a Jana Smutná obdržely od rodičů průměrné hodnocení 3,6 bodu. (Vyjádřila se však pouze pětina rodičů.)
 
S poskytováním informací na úrovni školy jsou rodiče také spokojeni téměř vždy. V tomto případě byla průměrná známka 3,9.
 
Se Školním vzdělávacím programem se rodičovská veřejnost ztotožňuje téměř vždy. Udělila mu bodové ohodnocení ve výši 3,8.
 
téměř vždy jsou rodiče spokojeni i s vedením školy. Ředitelka MŠ, Mgr. Ladislava Zezuláková získala  průměrně 3,8 bodu.
 
Děkujeme všem zúčastněným, že nám umožnili pohled „zvenčí“ na naši vlastní práci. Máme velkou radost ze všech pozitivních ohlasů. Samozřejmě i méně příznivá hodnocení pro nás mají svoji váhu.
 
Na tomto místě bych ráda zmínila, že pro některé rodiče Zajíčků bylo hodnocení 4 body málo a rozšířili škálu na 5 bodů – častěji než vždy! 8-)
 
Stejně pak někteří z rodičů oceňují přístup ředitelky ke každému dítěti a rodičům a cituji: „jsou nadšeni“.
 
V následujících řádcích bychom rádi reagovali na kritickou připomínku ke Školnímu vzdělávacímu programu, kdy v jednom dotazníku některý z rodičů vyjadřuje svoji nespokojenost s tím, že, cituji: „byla zrušena keramika a odpolední logopedie“.
V naší MŠ sice keramický kroužek v tomto školním roce neprobíhá, ale děti se práci s keramickou hlínou věnují ve svých třídách se svými učitelkami. Děti vyráběly např. vánoční dárky, výzdobu MŠ, velikonoční ozdoby a v neposlední řadě pak výrobky na Jarmark.
Stejně tak byla postupem času vyřešena i situace v rámci poskytování poradenství v oblasti logopedie. Jedenkrát týdně je v běžné třídě hodinu přítomna logopedka, která sleduje děti s obtížemi v oblasti řeči, procvičuje s dětmi a konzultuje s třídními učitelkami. V případě, že mají rodiče zájem o osobní účast na těchto „logohodinkách“, mohou si být jisti, že nebudou odmítnuti.
 
Vaše veškeré další náměty, připomínky a reakce můžete buď v písemné podobě vhodit do poštovní schránky MŠ. Budeme se jimi zabývat o prázdninách při tvorbě Školního vzdělávacího programu.
 
Za kolektiv učitelek Laďka Zezuláková

rezacova_foot