Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

 

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

Neoficiální název: Školička u lesa

 

Co se právě děje ve školce:

Realizujeme projekt Rozvoj zahrady v přírodním stylu, který navazuje na předchozí projekt Vybudování zahrady v přírodním stylu, oba za více než 0,5 milionu Kč. Školní zahrada je vybavena novými prvky - biotopem jezírko, novými vyvýšenými záhony a v létě také byly nahrazeny staré betonové zídky dřevěnými. Chceme dál pokračovat v úpravách zahrady - nyní se zaměříme hlavně na ozdravení terénu zahrady a postupnou výměnu starých chodníčků. Také bychom rádi zbudovali mlhoviště a okruh pro použití koloběžek, trojkolek a odrážedel a případně také dopravní hry.  

 

  

Název projektu:

ROZVOJ ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU V MŠ ŘEZÁČOVA

 

Akceptační číslo:

1220500073

 

Příjemce podpory:

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je pokračování v úpravách zahrady mateřské školy. Úpravy mají změnit ráz zahrady na přírodní, doplněnou o řadu edukativních prvků v oblasti environmentální výchovy. Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem nejen příjemný pobyt v bezpečném a přitom přirozeném přírodním prostředí, ale také praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO.

V minulém projektu jsme vybavili zahradu pozorovacím pěstovacím a kompostovacím centrem, expozicí léčivých a aromatických bylin, slunečními hodinami, hmyzím hotelem, meteobudkou a dále také hmatovými a pocitovými chodníky a kameništěm.

V současném projektu pokračujeme terénními úpravami zahrady tak, aby byl terén řešen prostřednictvím přírodních materiálů. Budujeme přírodní jezírko. V neposlední řadě jsme vybavili naši zahradu novými vyvýšenými záhony pro pěstování užitkových i okrasných rostlin. Vše doplníme znovu výukovými tabulemi.

 

Realizace projektu:

duben 2023 – srpen 2023

 

 

Kromě úprav na školní zahrádce bychom rádi zbudovali zázemí a odpočinkovou místnost pro zaměstnance v bývalé kotelně školy. Aktuálně je tato vize součástí návrhu městské části na rozšíření investičních záměrů Města Brna na rozvoj podmínek pro vzdělávání. 

V jedné z místností MŠ jsme zbudovali provizorní koutek, určený pro logopedickou péči, jazykovou výchovu apod. Chtěli bychom ho postupně vybavit a zkrášlit tak, aby se v něm děti cítily co nejlépe.  

Školní rok 2023-2024 bude výjimečný jako všechny dosavadní. Jistě se můžete těšit i na překvapení. 

 

Provoz MŠ:

MŠ je v provozu v době 6:30 – 16:30 hod.

 

Třídy MŠ:

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Naše školička u lesa preferuje heterogenní třídy. Do tříd zařazujeme děti s ohledem na snížený věkový rozptyl, na homogenní věkové a pohlavní skupinky. Zohledňujeme i přání rodičů a další faktory. 

Do běžné třídy dochází maximálně 25 dětí, do třídy speciální maximálně 14 dětí. Aktuální počty dětí ve třídách se liší podle toho, zda do třídy dochází děti netříleté a děti s přiznaným podpůrným opatřením 3. a vyššího stupně. 

Do školičky u lesa chodí 

 • JEŽEČCI - třída je běžného typu, bez profilace

 • VRABEČCI - třída je speciální, logopedická

 • ZAJÍČCI - třída je běžného typu, bez profilace

 • ŽABKY - třída je běžného typu, bez profilace

 

Poplatky v MŠ:

Školné je stanoveno s platností od 1.9.2023 ve výši 600,- Kč pro celodenní pobyt. Od poplatku jsou osvobozeny děti těsně předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Jiné případné snížení či zproštění od poplatku je třeba žádat u ředitelky školy.

Stravné je stanoveno s platností od 1.9.2023 pro celodenní pobyt dítěte v předškolním věku na 55,- Kč na den a 60,- Kč v případě celodenního pobytu dítěte ve školním věku. 

V MŠ je dobrým zvykem, že rodiče dětí přispívají finančně na nadstandartní aktivity svých dětí (kulturní a jiné akce, nákup upomínkových předmětů, netradičního vybavení tříd atp.)

Dále rodiče v plné výši hradí nadstandartní aktivity jako např. pořádání kulturních akcí, návštěvy kulturních akcí, výlety MŠ nebo třídy, pořádání projektových dní apod. a aktivity jako jsou edukativně-stimulační skupiny, logopedická péče pro děti z běžných tříd, škola v přírodě, předplavecký výcvik atd.

 

Docházka dětí do MŠ:

K datu, kdy je dítě přijato k docházce se má za to, že dítě do MŠ nastoupí. Pokud ne, je rodič povinen dítě omluvit. Dítě, přijaté k celodenní docházce a stravování, bude v MŠ pobývat přibližně po dobu provozu MŠ, pokud se rodič nedomluví na jiné délce pobytu s třídní učitelkou. 

Povinná školní docházka do MŠ:

Děti těsně před nástupem do základní školy mají docházku do MŠ povinnou nejméně na 4 hodiny denně, a to od 8:00 do 12:00 hod. Absenci dítěte je třeba vést v omluvném listě. 

Další formou plnění PŠD, která je v naší škole možná, je individuální (neboli domácí) vzdělávání - tento způsob je třeba sjednat předem s ředitelkou školy.

Omlouvání z docházky: 

Z docházky lze dítě omluvit několika způsoby: osobně u třídní učitelky a zároveň písemně v záznamníku v šatně, dále pak telefonicky (i formou SMS), případně mailem. Na jiné době příchodu nebo odchodu dítěte z MŠ, než je ta stanovená v režimu dne, je třeba se s třídní učitelkou předem domluvit. 

více informací hledejte v dokumentu, uloženém v sekci Dokumenty ke stažení (platný školní řád) 

 

Úřední hodiny:

denně 10:00 hod - 12:00 hod nebo po předchozí domluvě jinak 

 

Podněty:  

Máme ustanovena následující pravidla pro řešení všedních podnětů i závažnějších připomínek stran rodičů vůči práci pedagogů i provozních zaměstnanců, stejně jako k činnosti školy:

 • O každém takovém podnětu zaměstnanci informují neprodleně ředitelku školy.
 • Podnět neprodleně, popř. po domluvě řeší třídní učitelka konzultací s rodičem. Na konzultaci si vyjasní stanoviska obou stran a třídní učitelka se zasadí o vzájemnou dohodu následného opatření.
 • O podnětu je proveden záznam. 

Dále ředitelka eventuelně zařadí problematiku podání aktuálně do své kontrolní a hospitační činnosti. S podáním budou zaměstnanci MŠ seznámeni na pg. radě. Výročně pak ředitelka dle uvedených záznamů vyhodnotí, v jakém počtu a v jaké podobě byly podněty nadneseny, řešeny a jaké vyplývají závěry a doporučení pro další činnosti MŠ.

 

Školní vzdělávací program:

Ve školních letech 2023 až 2026 budeme pokračovat ve Školním vzdělávacím programu z let minulých, nadále s názvem Cinky linky přes kamínky kutululů tralali..., který je k srpnu 2023 aktualizován.   

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli zejména z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Dále jsme porovnávali náš program s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury.

Naší velkou inspirací jsou principy partnerské výchovy, prosociálního učení a formativního hodnocení. 

Podrobnosti najdete ve vlastním dokumentu. 

ŠVP pro PV Cinky linky přes kamínky

Účastníme se také projektů, podporovaných EU, MŠMT ČR a jinými organizacemi.  Základní informace najdete v sekci Povinně zveřejňované informace 

Další žádejte u ředitelky školy. 

 

Na tvorbě a evaluaci ŠVP pracujeme pravidelně v průběhu celého školního roku, dle potřeby se scházíme předběžně každou první středu v měsíci po skončení provozu MŠ.

Pedagogické rady se mohou zúčastnit v případě zájmu také rodiče našich dětí. 

 

Přehled podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 • péče v logopedické třídě
 • inkluze dětí s jiným typem postižení do speciální i běžné třídy a poskytování podpůrných opatření v souladu s doporučením poradenského pracoviště, zejména poskytování asistenčních služeb prostřednictvím asistentů pedagoga
 • logopedická péče dětem z běžných tříd 
 • edukativně-stimulační skupiny (dle potřeb dětí a zájmu rodičů)
 • další (péče o děti s odkladem PŠD do ZŠ, mimořádně nadané atd.)
 • podpora školního asistenta, poskytovaná dětem, které jsou ohrožené školní neúspěšností  
 • podpora dětí s odlišným mateřským jazykem
 • poskytování péče a podpora rodiny v jejím poskytování dětem, které mají nějaké zdravotní zvláštnosti (dietetická opatření, podávání léků apod.)

Bližší info u ředitelky školy.