Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

 

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

Neoficiální název: Školička u lesa

 

Co se právě děje ve školce:

 

Stále je režim dne ve školce a s ním veškerý provoz ovlivněn aktuálními nařízeními MZ ČR a MŠMT ČR, které řeší situaci kolem šíření nemoci covid 19.

V květnu jsme dokončili Zelenou střechu z úrovně obce a MMB.  

V podzimních měsících budeme realizovat projekt Vybudování zahrady v přírodním stylu za více než 0,5 milionu Kč. 

 

Provoz MŠ:

MŠ je v provozu v době 6:30 – 16:30 hod.

 

 

Třídy MŠ:

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Naše školička u lesa preferuje heterogenní třídy. Do tříd zařazujeme děti s ohledem na snížený věkový rozptyl, na homogenní věkové a pohlavní skupinky. Zohledňujeme i přání rodičů a další faktory. 

Do běžné třídy dochází 24 dětí, do třídy speciální 12 dětí. 

Do školičky u lesa chodí 

 • JEŽEČCI - třída je běžného typu, bez profilace

 • VRABEČCI - třída je speciální, logopedická

 • ZAJÍČCI - třída je běžného typu, bez profilace

 • ŽABKY - třída je běžného typu, bez profilace

 

Poplatky v MŠ:

Školné je stanoveno s platností od 1.9.2020 ve výši 500,- Kč pro celodenní pobyt. Od poplatku jsou osvobozeny děti těsně předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Jiné případné snížení či zproštění od poplatku je třeba žádat u ředitelky školy.

Stravné je stanoveno s platností od 1.9.2019 pro celodenní pobyt dítěte v předškolním věku na 44,- Kč na den a 50,- Kč v případě celodenního pobytu dítěte ve školním věku. 

V MŠ je dobrým zvykem, že rodiče dětí přispívají finančně na nadstandartní aktivity svých dětí (kulturní a jiné akce, nákup upomínkových předmětů, netradičního vybavení tříd atp.)

Dále rodiče v plné výši hradí aktivity jako jsou edukativně-stimulační skupiny, logopedická péče pro děti z běžných tříd, škola v přírodě, předplavecký výcvik atd.

 

Docházka dětí do MŠ:

K datu, kdy je dítě přijato k docházce se má za to, že dítě do MŠ nastoupí. Pokud ne, je rodič povinen dítě omluvit. Dítě, přijaté k celodenní docházce a stravování, bude v MŠ pobývat přibližně po dobu provozu MŠ, pokud se rodič nedomluví na jiné délce pobytu s třídní učitelkou. 

Povinná školní docházka do MŠ:

Děti těsně před nástupem do základní školy mají docházku do MŠ povinnou nejméně na 4 hodiny denně, a to od 8:00 do 12:00 hod. Absenci dítěte je třeba vést v omluvném listě. 

Další formou plnění PŠD, která je v naší škole možná, je individuální (neboli domácí) vzdělávání - tento způsob je třeba sjednat předem s ředitelkou školy.

Omlouvání z docházky: 

Z docházky lze dítě omluvit několika způsoby: osobně u třídní učitelky a zároveň písemně v záznamníku v šatně, dále pak telefonicky (i formou SMS), případně mailem. Na jiné době příchodu nebo odchodu dítěte z MŠ, než je ta stanovená v režimu dne, je třeba se s třídní učitelkou předem domluvit. 

více informací hledejte v dokumentu, uloženém v sekci Dokumenty ke stažení (platný školní řád) 

 

Úřední hodiny:

denně 10:00 hod - 12:00 hod nebo po předchozí domluvě jinak 

 

Podněty:  

Máme ustanovena následující pravidla pro řešení všedních podnětů i závažnějších připomínek stran rodičů vůči práci pedagogů i provozních zaměstnanců, stejně jako k činnosti školy:

 • O každém takovém podnětu zaměstnanci informují neprodleně ředitelku školy.
 • Podnět neprodleně, popř. po domluvě řeší třídní učitelka konzultací s rodičem. Na konzultaci si vyjasní stanoviska obou stran a třídní učitelka se zasadí o vzájemnou dohodu následného opatření.
 • O podnětu je proveden záznam. 

Dále ředitelka eventuelně zařadí problematiku podání aktuálně do své kontrolní a hospitační činnosti. S podáním budou zaměstnanci MŠ seznámeni na pg. radě. Výročně pak ředitelka dle uvedených záznamů vyhodnotí, v jakém počtu a v jaké podobě byly podněty nadneseny, řešeny a jaké vyplývají závěry a doporučení pro další činnosti MŠ.

 

Školní vzdělávací program:

Ve školních letech 2020 až 2023 pokračujeme ve Školního vzdělávacího programu z let minulých, tentokráte s názvem Cinky linky přes kamínky kutululů tralali...  

Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Dále jsme porovnávali náš program s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury.

Naší velkou inspirací jsou principy partnerské výchovy, prosociálního učení a formativního hodnocení. 

Podrobnosti najdete ve vlastním dokumentu. 

ŠVP pro PV Cinky linky přes kamínky

Účastníme se také projektů, podporovaných EU, MŠMT.ČR a jinými organizacemi.  Základní informace najdete v sekci Povinně zveřejňované informace 

Další žádejte u ředitelky školy. 

 

Na tvorbě a evaluaci ŠVP pracujeme pravidelně v průběhu celého školního roku, dle potřeby se scházíme předběžně každou první středu v měsíci po skončení provozu MŠ.

Pedagogické rady se mohou zúčastnit v případě zájmu také rodiče našich dětí. 

 

Přehled podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 • logopedická třída
 • inkluze dětí s jiným typem postižení do speciální i běžné třídy
 • logopedická péče dětem z běžných tříd
 • edukativně-stimulační skupiny
 • další (péče o děti s odkladem PŠD do ZŠ, mimořádně nadané atd.)

Bližší info u ředitelky školy.