nás

Název:

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3,příspěvková organizace
Neoficiální název: Školička u lesa

Provoz MŠ:
MŠ je v provozu v době 7:00 – 16:30 hod.

Pedagogické rady:
První středa každého měsíce, možná účast rodičů – podíl na tvorbě ŠVP

Stravovací komise:
První středa každého měsíce – ve 13:00 v ředitelně, možná účast rodičů – připomínky

Třídy MŠ:
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola má 4 třídy s následujícím zaměřením:
Vrabečci – logopedická třída
Ježečci – třída běžného typu, bez profilace
Zajíčci– třída běžného typu, bez profilace
Žabky– třída běžného typu, bez profilace

Prázdninový kalendář na školní rok 2015/2016:

Podzimní prázdniny : 28.10. st.svátek, 29.10. - 30.10. 2015

Vánoční prázdniny: 23.12. - 3.1.2016

Pololetní prázdniny: 29.1.2016

Jarní prázdniny: 29.2. - 6.3.2016

Velikonoční prázdniny: 24.3. - 25.3.2016

Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2016

O prázdninách bude MŠ zajišťovat podle předem zjištěného zájmu rodičů. Lze předpokládat, že provoz v MŠ bude omezen, tzn. že v provozu nebudou všechny třídy a nebude poskytována speciálně-pedagogická péče. V době hlavních prázdnin se MŠ může být uzavřena alespoň na dobu 1 měsíce. V případě rekonstukce budovy MŠ nebo rozsáhlých oprav plánujeme uzavření MŠ po dobu celých hlavních prázdnin. 

Přijímání dětí do MŠ:
Do naší MŠ přijímáme zpravidla děti, které splňují následující kritéria:

 • starší věku 3 let
 • zdravé, po dohodě i děti se zdravotním nebo sociálním postižením
 • s trvalým pobytem v ČR, přednostně ty, které bydlí v městské části Brno - Komín, popř. v Brně.

Zápis do mateřské školy probíhá v prvních měsících v daném kalendářním roce. Rodiče ale mohou dítě přihlásit i v průběhu roku.

Poplatky v MŠ:
Školné je stanoveno s platností od 1.9.2015 ve výši 590,-Kč pro celodenní pobyt. Od poplatku jsou osvobozeny děti těsně předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. U dětí s odkladem školní docházky se týká pouze dětí,  které mají zdravotní znevýhodnění.
Stravné je stanoveno s platností od 1.9.2012 36,- Kč pro celodenní pobyt dětí předškolního věku a 40,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.
Poplatky rodiče hradí složenkou nebo převodem z bankovního účtu, popř. každou první středu v měsíci do pokladny MŠ u vedoucí ŠJ, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

Pracovníci MŠ:

Ředitelka MŠ: Mgr. Ladislava Zezuláková - TČ na MD

Zástupkyně ředitelky: Alice Herbstová

Třídní učitelky:

Alice Herbstová

Eva Kachlířová

Mgr. Klára Krejzová

Věra Potužníková

Ivana Stránská

Mgr. Alena Zrnečková

Markéta Říhová

Bc. Jitka Komínová

Logopedky: Mgr. Klára Krejzová, Mgr. Alena Zrnečková

Provozní pracovnice: Iveta Badalová, Jitka Nedvědová

Pracovnice školní jídelny: Zdeňka Kachlířová, Lenka Lazarová, Helena Štyrská

  

 

Režim dne:

7:00 - 8:30
doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do MŠ, ranní filtr
volná hra
individualizované řízené činnosti


8:30 - 9:50
volná hra
skupinové řízené činnosti
ranní cvičení
volná nebo postupná přesnídávka
diskusní, komunitní kruh


9:50 - 12:10
příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí na terase MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku


12:10 - 12:50
příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek
doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:45 – 13:00 hodin)


12:50 - 14:00                                                                                                           30 min. odpočinek na lehátku v pyžamu z důvodu zachování zdravé psychohygieny dítěte
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
individualizované řízené činnosti  (s dětmi s nižší potřebou spánku)


14:00 - 16:30                                                                                                                   odpolední svačina (třídy Zajíčci, Žabky -14.45 -15.15), (třídy Vrabečci, Ježečci -14.30. -15.00)
volná hra
individualizované řízené činnosti
činnosti spojené s profilací třídy
(v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ)
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
V průběhu celého dne se v režimu dne promítají: hygienické a sebeobslužné činnosti dětí, jejich třídní rituály a pravidla, a také aktuální okolnosti.

Režim dne v obraze: (fotografie budeme v září aktualizovat a doplňovat)

Dej si, nač máš chuť ...

Děti mají v průběhu dne volný přístup k takovýmto zeleninovým a ovocným mísám, ze kterých dle vlastní chuti ujídají...

 

 

Nabídka nápojů i svačinky jsou pestré ...

Děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici výběr nápojů - různé druhy čajů, vodu a džus. Svačinky, které pro děti připravujeme jsou připravovány tak, aby si každé dítě mohlo vybrat alespoň něco, co mu chutná a co bude jíst.

 

Obsluž se sám, jestli to zvládneš...

Učíme děti, aby byly v co největší míře samostatné... nalévají si pití, připravují si svačinu, obslouží se i uběda.

 

                               

                                            

 

           

 

 

       

                     

 

 

 

 

 

      

Hrajeme si celý den...

Ve třídách máme spoustu zajímavých hraček a pomůcek.

 

Šnečku, šnečku, vystrč růžky...

Učíme se pečovat o zvířátka, ve třídách Ježečci a Žabky chováme achatinu obrovskou.

 

Na zahrádce, tam je sladce...

Kromě běžného vybvení, jako jsou pískoviště s hračkami, houpačky, skluzavky a hřiště s vybavením, máme na školní zahradě k dispozici také "pracovní nástroje" jako míchačku nebo vodárnu.

ŠVP:

Pro školní léta 2015 až 2017 jsme připravili na společných schůzkách pokračování školního vzdělávacího programu s názvem „Půjdeme si spolu hrát, ať se můžem usmívat…“, který byl ČŠI v roce 2011 výborně hodnocen.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Dále jsme porovnávali náš program s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury.

Našimi dlouhodobými záměry jsou:

 • všestranně rozvíjet individualitu osobnosti všech dětí, vycházet přitom z jejich dispozic, potřeb a zájmů
 • zlepšovat věcné a sociální podmínky pro předškolní vzdělávání v naší MŠ
 • posilovat integrační principy – jednak poskytovat speciálně-pedagogickou péči ve vysoké kvalitě zejména dětem s narušenou komunikační schopností – v logopedické třídě, ale také umožňovat  individuální integrací dětí i s jiným postižením
 • rozšířit činnost školy o nadrámcové aktivity – co nejvíce vtahovat rodiče do dění mateřské školy, pořádat akce pro rodiny dětí i širší veřejnost, spolupracovat při pořádání různých akcí s dalšími subjekty, poskytovat odbornou praxi studentům středních a vysokých škol pedagogického směru atd.

Především nám jde o děti, o to, aby si pobyt v MŠ spojily hlavně s prožitkem spokojenosti a pohody. Přitom je podporujeme v jejich přirozeném zdravém vývoji a pomáháme jim překonávat nejrůznější těžkosti.
V mateřské škole se věnujeme především volné hře, dalším hrovým a hravým činnostem, pohybovým hrám a činnostem, psychomotorickým cvičením, manipulacím a pracovním činnostem, konstruktivním a kognitivním hrám, experimentům, výtvarným, hudebním, literárním, dramatickým a dalším aktivitám jako třeba práce s knihou, časopisem, PC apod. Nedílnou součástí dne v MŠ je cvičení v sebeobsluze a práceschopnosti a v neposlední řadě také komunikace prostřednictvím diskusního kroužku. V něm učíme děti vyjadřovat se, naslouchat druhým, hájit svůj názor, diskutovat o něm a na základě toho si pak lépe rozumět a umět spolupracovat, případně řešit vzniklé kolize a problémy.

Ke zdravému vývoji dětí se také snažíme utvářet ty správné podmínky

 • snažíme se v kolektivu působit na děti kladně, vstřícně a přátelsky, děti povzbuzujeme a podporujeme, jsme jim rovnocennými partnery, v tomto přístupu je jednotný kolektiv všech pracovnic MŠ
 • vytváříme dětem příznivé sociální klima, vytváříme heterogenní skupiny dětí ve třídách, abychom dětem umožnili co nejbohatší sociální zkušenosti, aplikujeme individuální adaptační program při přijímání dětí do MŠ, integrujeme děti s postižením a také se snažíme zapojovat do činnosti jednotlivých tříd i v rámci celé MŠ rodiče a jiné blízké osoby dětí
 • snažíme se také vytvářet optimální věcné a materiální podmínky, uzpůsobovat prostory MŠ nejen bezpečnostním a hygienickým normám, ale hlavně je uzpůsobit dětem tak, aby pro ně byly přehledné a srozumitelné, aby se jim líbily, mohly je samy uzpůsobovat svým přáním a měly dostatek prostoru ke všem svým oblíbeným činnostem i prezentovat výsledky své práce.

Kromě běžných každodenních činností pořádáme také celou škálu nadstandardních aktivit

 • návštěvy kulturních akcí a jejich pořádání v naší MŠ
 • odpoledne věnovaná společným zážitkům dětí, rodičů a kolektivu MŠ
 • akce, určené k veřejné prezentaci MŠ
 • poradenskou činnost v oblasti logopedie a problematiky školní zralosti
 • předplavecký výcvik
 • školu v přírodě
 • edukativně-stimulační skupinky .atd......

Činnost MŠ průběžně hodnotíme. Vítáme názory všech zúčastněných, neboť jsou pro nás cenným zdrojem informací o tom, jak nás vnímá rodičovská veřejnost, ale i širší okolí.

Sponzoři:

Rodiče dětí ze všech tříd plně hradí svým dětem vstupné na všechny kulturní akce, jichž se jejich děti s MŠ účastní. Dále přispívají  na vybavení a nákup hraček do tříd, kde pobývají jejich děti.
Dále se rodiče podílejí na opravách a úpravách interiéru, vybavování tříd a MŠ hračkami, výtvarným materiálem apod.
Významně nám rodiče také pomáhají při přípravě a organizaci našich akcí. Kromě toho se také účastní sběrové akce MŠ - Sbíráme papír s panem Popelou.

Dále dokumenty ke stažení:

Školní řád MŠ, platný k 1.1.2012.doc

ŠVP 15 - 17.doc 

 

Strom

rezacova_foot