nás

Název:

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3,příspěvková organizace
Neoficiální název: Školička u lesa

Provoz MŠ:
MŠ je v provozu v době 7:00 – 16:30 hod.

Pedagogické rady:
První středa každého měsíce, možná účast rodičů – podíl na tvorbě ŠVP

Stravovací komise:
První středa každého měsíce – ve 11:30 v kanceláři vedoucí ŠJ, možná účast rodičů – připomínky, ochutnávka

Třídy MŠ:
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola má 4 třídy s následujícím zaměřením:
Vrabečci – logopedická třída
Ježečci – třída běžného typu, bez profilace
Zajíčci– třída běžného typu, bez profilace
Žabky– třída běžného typu, bez profilace

 

Prázdninový kalendář na školní rok 2016/2017:

Podzimní prázdniny : středa 26.10. a čtvrtek 27.10. - budeme zjišťovat zájem o provoz

Vánoční prázdniny: od pátku 23.12. do pondělí 2.1. včetně - bude MŠ uzavřena

Pololetní prázdniny: pátek 3.2. - budeme zjišťovat zájem o provoz

Jarní prázdniny: v týdnu od 13.3. do 19.3. - budeme zjišťovat zájem o provoz

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13.4. - budeme zjišťovat zájem o provoz (následují státní svátky - velikonoční pátek a pondělí)

Hlavní prázdniny: od soboty 1.7 do pátku 1.9. včetně - budeme zjišťovat zájem o provoz

O prázdninách bude MŠ zajišťovat podle předem zjištěného zájmu rodičů a dle dohody se svým zřizovatelem. Lze předpokládat, že provoz v MŠ bude omezen, tzn. že v provozu nebudou všechny třídy a nebude poskytována speciálně-pedagogická péče. V době hlavních prázdnin se MŠ může být uzavřena alespoň na dobu 1 měsíce.  

Přijímání dětí do MŠ:
Do naší MŠ přijímáme zpravidla děti, které splňují následující kritéria:

 • starší věku 3 let
 • zdravé, po dohodě i děti se zdravotním nebo sociálním postižením
 • s trvalým pobytem v ČR, přednostně ty, které bydlí v městské části Brno - Komín, popř. v Brně
 • přednostně ty, jejichž sourozenec již do MŠ dochází.

Zápis do mateřské školy probíhá v první polovině daného kalendářního roku. Rodiče ale mohou dítě přihlásit i v průběhu roku.

Poplatky v MŠ:
Školné je stanoveno s platností od 1.9.2015 ve výši 590,-Kč pro celodenní pobyt. Od poplatku jsou osvobozeny děti těsně předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. U dětí s odkladem školní docházky se týká pouze dětí,  které mají zdravotní znevýhodnění.
Stravné je stanoveno s platností od 1.9.2012 36,- Kč pro celodenní pobyt dětí předškolního věku a 40,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.
Poplatky rodiče hradí složenkou nebo převodem z bankovního účtu, popř. každou první středu v měsíci do pokladny MŠ u vedoucí ŠJ, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

Pracovníci MŠ:

 Mgr.Ladislava Zezuláková - ředitelka

Mgr.Ladislava Zezuláková - ředitelka, učitelka třídy Žabky

 

 CIMG9970.JPG

Alice Herbstová - zástupkyně ředitelky, učitelka třídy Zajíčci

 

CIMG9969.JPG

Eva Kachlířová - učitelka třídy Vrabečci

 

CIMG9935.JPG

Mgr.Alena Zrnečková - logoped, učitelka třídy Vrabečci

 

CIMG9961.JPG

Denisa Lančová - učitelka třídy Ježečci

 

CIMG9959.JPG

Věra Potužníková - učitelka třídy Ježečci

 

CIMG9950.JPG

Ivana Stránská - učitelka třídy Zajíčci

 

CIMG9952.JPG

Jitka Komínová - učitelka třídy Žabky

 

CIMG9947.JPG

Lenka Lazarová - vedoucí školní jídelny

 

CIMG9938.JPG

Zdeňka Kachlířová - hlavní kuchařka

 

CIMG9941.JPG

Kateřina Širůčková - kuchařka

 

CIMG9958.JPG

Iveta Badalová - školnice

 

CIMG9972.JPG

Jitka Nedvědová - provozní

 

Režim dne:

7:00 - 8:30

doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do MŠ, ranní filtr
volná hra
individualizované řízené činnosti

8:30 - 9:40

volná hra
skupinové řízené činnosti
ranní cvičení
volná nebo postupná přesnídávka
diskusní, komunitní kruh

9:40 - 12:00

příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí na terase MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku

12:00 - 12:40

příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek
doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:30 – 12:45 hodin)

12:45 - 13:45

odpočinek na lehátku v pyžamu z důvodu zachování zdravé psychohygieny dítěte, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individualizované řízené činnosti  (s dětmi s nižší potřebou spánku)

13:45 - 16:30

odpolední svačina (14:30 -15:00)
volná hra
individualizované řízené činnosti
činnosti spojené s profilací třídy
(v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ)
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
V průběhu celého dne se v režimu dne promítají: hygienické a sebeobslužné činnosti dětí, jejich třídní rituály a pravidla, a také aktuální okolnosti.

Režim dne v obraze: (fotografie budeme v září aktualizovat a doplňovat)

Dej si, nač máš chuť ...

Děti mají v průběhu dne volný přístup k takovýmto zeleninovým a ovocným talířům, ze kterých dle vlastní chuti ujídají...

 

 

 

Nabídka nápojů i svačinky jsou pestré ...

Děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici výběr nápojů - různé druhy čajů, vodu a džus. Svačinky, které pro děti připravujeme jsou připravovány tak, aby si každé dítě mohlo vybrat alespoň něco, co mu chutná a co bude jíst.

 

Obsluž se sám, jestli to zvládneš...

Učíme děti, aby byly v co největší míře samostatné... nalévají si pití, připravují si svačinu, obslouží se i uběda.

 

                               

                                            

 

           

 

 

       

                     

 

 

 

 

 

      

Hrajeme si celý den...

Ve třídách máme spoustu zajímavých hraček a pomůcek.

 

 

 

 

Na zahrádce, tam je sladce...

Kromě běžného vybvení, jako jsou pískoviště s hračkami, houpačky, skluzavky a hřiště s vybavením, máme na školní zahradě k dispozici také "pracovní nástroje" jako míchačku nebo vodárnu.

ŠVP:

Pro školní léta 2015 až 2017 jsme připravili na společných schůzkách pokračování školního vzdělávacího programu s názvem „Půjdeme si spolu hrát, ať se můžem usmívat…“, který byl ČŠI v roce 2011 výborně hodnocen.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Dále jsme porovnávali náš program s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury.

Našimi dlouhodobými záměry jsou:

 • všestranně rozvíjet individualitu osobnosti všech dětí, vycházet přitom z jejich dispozic, potřeb a zájmů
 • zlepšovat věcné a sociální podmínky pro předškolní vzdělávání v naší MŠ
 • posilovat integrační principy – jednak poskytovat speciálně-pedagogickou péči ve vysoké kvalitě zejména dětem s narušenou komunikační schopností – v logopedické třídě, ale také umožňovat  individuální integrací dětí i s jiným postižením
 • rozšířit činnost školy o nadrámcové aktivity – co nejvíce vtahovat rodiče do dění mateřské školy, pořádat akce pro rodiny dětí i širší veřejnost, spolupracovat při pořádání různých akcí s dalšími subjekty, poskytovat odbornou praxi studentům středních a vysokých škol pedagogického směru atd.

Především nám jde o děti, o to, aby si pobyt v MŠ spojily hlavně s prožitkem spokojenosti a pohody. Přitom je podporujeme v jejich přirozeném zdravém vývoji a pomáháme jim překonávat nejrůznější těžkosti.
V mateřské škole se věnujeme především volné hře, dalším hrovým a hravým činnostem, pohybovým hrám a činnostem, psychomotorickým cvičením, manipulacím a pracovním činnostem, konstruktivním a kognitivním hrám, experimentům, výtvarným, hudebním, literárním, dramatickým a dalším aktivitám jako třeba práce s knihou, časopisem, PC apod. Nedílnou součástí dne v MŠ je cvičení v sebeobsluze a práceschopnosti a v neposlední řadě také komunikace prostřednictvím diskusního kroužku. V něm učíme děti vyjadřovat se, naslouchat druhým, hájit svůj názor, diskutovat o něm a na základě toho si pak lépe rozumět a umět spolupracovat, případně řešit vzniklé kolize a problémy.

Ke zdravému vývoji dětí se také snažíme utvářet ty správné podmínky

 • snažíme se v kolektivu působit na děti kladně, vstřícně a přátelsky, děti povzbuzujeme a podporujeme, jsme jim rovnocennými partnery, v tomto přístupu je jednotný kolektiv všech pracovnic MŠ
 • vytváříme dětem příznivé sociální klima, vytváříme heterogenní skupiny dětí ve třídách, abychom dětem umožnili co nejbohatší sociální zkušenosti, aplikujeme individuální adaptační program při přijímání dětí do MŠ, integrujeme děti s postižením a také se snažíme zapojovat do činnosti jednotlivých tříd i v rámci celé MŠ rodiče a jiné blízké osoby dětí
 • snažíme se také vytvářet optimální věcné a materiální podmínky, uzpůsobovat prostory MŠ nejen bezpečnostním a hygienickým normám, ale hlavně je uzpůsobit dětem tak, aby pro ně byly přehledné a srozumitelné, aby se jim líbily, mohly je samy uzpůsobovat svým přáním a měly dostatek prostoru ke všem svým oblíbeným činnostem i prezentovat výsledky své práce.

Kromě běžných každodenních činností pořádáme také celou škálu nadstandardních aktivit

 • návštěvy kulturních akcí a jejich pořádání v naší MŠ
 • odpoledne věnovaná společným zážitkům dětí, rodičů a kolektivu MŠ
 • akce, určené k veřejné prezentaci MŠ
 • poradenskou činnost v oblasti logopedie a problematiky školní zralosti
 • předplavecký výcvik
 • školu v přírodě
 • edukativně-stimulační skupinky .atd......

Činnost MŠ průběžně hodnotíme. Vítáme názory všech zúčastněných, neboť jsou pro nás cenným zdrojem informací o tom, jak nás vnímá rodičovská veřejnost, ale i širší okolí.

Sponzoři:

Rodiče dětí ze všech tříd plně hradí svým dětem vstupné na všechny kulturní akce, jichž se jejich děti s MŠ účastní. Dále přispívají  na vybavení a nákup hraček do tříd, kde pobývají jejich děti.
Dále se rodiče podílejí na opravách a úpravách interiéru, vybavování tříd a MŠ hračkami, výtvarným materiálem apod.
Významně nám rodiče také pomáhají při přípravě a organizaci našich akcí. Kromě toho se také účastní sběrové akce MŠ - Sbíráme papír s panem Popelou.

Dále dokumenty ke stažení:

Návrh rozpočtu ÚSC 2017.xlsx

Školní řád k 1.1.2017.doc

Kritéria pro přijímání ve šk. roce 2016-2017.docx

ŠVP 15 - 17.doc 

Aktualizace ŠVP 16-17.docx 

Strom

Omlouvání dětí - na mobilní tel.

 7.00 - 12.00 a 13.30 - 16.30 (do 14.00 na příští den).

V době 12.00 - 13.30 pouze SMS - doba výdeje obědů a poledního úklidu

 

Alergeny

Od 13.12.2014 platí vyhláška o označování alergenů, které se mohou vyskytovat v potravinách. Zde máte k nahlédnutí jejich seznam.

ms-alergeny-ve-stravovani.pdf

21. 8. Johana

Zítra: Bohuslav

Návštěvnost stránek

115904
rezacova_foot