Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Online vzdělávání > Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání

 

Individuálním vzděláváním se rozumí poskytování povinného předškolního vzdělávání jinou formou než je pravidelná docházka do mateřské školy. Kromě domácího vzdělávání se tohoto statusu využívá také tehdy, dochází-li dítě do mateřské školy či zařízení, které není uvedeno v rejstříku škol. Zákonný zástupce má totiž povinnost dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání a dítě může být k individuálnímu vzdělávání zapsáno jedině v mateřské škole, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. 

                                                                                                Individuální vzdělávání

 

Zahájení IV:

Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně. Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku, oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního roku. (optimálně v době zápisu do mateřské školy). Pro individuální vzdělávání na kratší období se může zákonný zástupce rozhodnout kdykoliv v průběhu školního roku. Individuální vzdělávání začíná dnem, který následuje po dni, kdy bylo oznámení o volbě individuálního vzdělávání doručeno mateřské škole. Oznámení lze učinit opakovaně.

Oznámení rodiče o individuálním vzdělávání

 

Průběh IV:

Po převzetí oznámení o individuálním vzdělávání má MŠ povinnost seznámit zákonného zástupce s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. K tomu jsou vhodné následující materiály:

  1. náš vlastní Školní vzdělávací program pro PV
  2. RVP pro PV
  3. další informační materiály z úrovně MŠMT

Více v uvedených souborech

Dále doporučujeme, abyste vytvářeli Vašemu dítěti sběrné portfolio, kam budete zakládat materiály související s jeho individuálním vzděláváním (např. výtvarné práce; fotografie dětských prací – ze stavebnice, modelíny, písku a dalších materiálů; vstupenky z akcí; pracovní listy; seznam literatury aj.). Sběrem těchto různorodých materiálů získáme dobrý podklad pro snadnější průběh rozhovoru o průběhu individuálního vzdělávání při ověření dosahování očekávaných výstupů. 

Je také zapotřebí se domluvit na termínu ověření dosahování očekávaných výstupů, a to nejlépe osobně nebo mailovou komunikací. Termíny jsou obecně dány platnou legislativou. 

K ověření je zákonný zástupce s dítětem povinen se ve stanoveném, nejpozději ve stanoveném náhradním termínu dostavit. Ověření provádí ředitelka školy, případně jí pověřená učitelka. Zákonný zástupce má právo být přítomen ověření.

Vše probíhá formou rozhovoru se zákonným zástupcem. K rozhovoru může být přizváno i dítě. Nelze však vynucovat jeho aktivní zapojení. Některé otázky v rozhovoru mohou být nahrazeny pozorováním dítěte při zadané činnosti. Pro zapojení dítěte do činností připravujeme i cílenou nabídku – knihy, stavebnice, logické hry, hudební nástroje, korále, výtvarné potřeby. Během rozhovoru se zákonným zástupcem nabídneme dítěti tyto připravené pomůcky k volné hře. Můžeme tak vidět preference dítěte i jeho dovednosti. Nabídneme Vám také prohlídku školy či vstup do třídy.

U ověření dítě nijak nevedeme, jen tímto způsobem jedenkrát ověříme úroveň dosahovaní očekávaných výstupů.

Časová náročnost ověření není stanovena. V částech, které vyžadují přímou spolupráci dítěte, by neměla přesáhnout 15-20 minut. 

Na základě rozhovoru a reakcí dítěte doporučíme další postup, tedy na co se má zákonný zástupce v dalším období zaměřit, aby co nejlépe rozvíjel své dítě.

O ověření bude proveden zápis a s jeho závěry bude zákonný zástupce seznámen a stvrdí jej podpisem. 

 

Ukončení IV:

Odpovědnost za dítě a jeho vzdělávání má zákonný zástupce.

Zákonný zástupce kdykoliv v průběhu školního roku může individuální vzdělávání svého dítěte ukončit.

Škola při ověření může na základě svých zjištění zákonnému zástupci doporučit vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení, ve výjimečných případech může doporučit ukončení individuálního vzdělávání dítěte.

V případě neomluvené neúčasti u ověření ukládá školský zákon řediteli mateřské školy povinnost vydat rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání. Toto rozhodnutí má bezodkladnou účinnost. Individuální vzdělávání pak nemůže být znovu povoleno.